Reset Windows Update in Windows 11

Abraham54

Administrator
Forumleiding
Lid geworden
2 aug 2016
Berichten
34.796
Leeftijd
70
OS
Windows 11 Professional
AV
Microsoft Defender
FW
Windows Firewall

Reset Windows Update in Windows 11​

Door Brink
Publicatie van
ElevenForum


Deze zelfstudie laat zien hoe je de onderdelen en beleidsregels van Windows Update volledig terugzet naar de standaardinstellingen in Windows 10 en Windows 11.

Windows Update houdt Windows 11 up-to-date door automatisch de nieuwste updates, stuurprogramma's en hotfixes van Microsoft te downloaden en te installeren.

Soms kun je een probleem hebben met Windows Update, zoals het niet kunnen downloaden of installeren van updates, foutmeldingen, niet kunnen zoeken naar nieuwe updates, probleem met lopende updates, enz. Dit soort problemen kan zich voordoen wanneer de Windows Update database of componenten corrupt zijn, een of meer services gerelateerd aan Windows Update niet draaien, etc.

Het resetten van de Windows Update componenten kan dit soort problemen meestal oplossen.

Referenties​
U moet zijn aangemeld als beheerder om Windows Update opnieuw in te stellen.

Als je Windows Update opnieuw instelt, wordt de Windows Updategeschiedenis niet gewist.Hieronder lees je hoe:


•1• Klik/tik op het toegevoegde bestand hieronder, om het .bat-bestand te downloaden.


(Inhoud van het BAT-bestand ter referentie)
Code:
Code:

@echo off

:: Prompt to Run as administrator
Set "Variable=0" & if exist "%temp%\getadmin.vbs" del "%temp%\getadmin.vbs"
fsutil dirty query %systemdrive% >nul 2>&1 && goto :(Privileges_got)
If "%1"=="%Variable%" (echo. &echo. Please right-click on the file and select &echo. "Run as administrator". &echo. Press any key to exit. &pause>nul 2>&1& exit)
cmd /u /c echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "%~0", "%Variable%", "", "runas", 1 > "%temp%\getadmin.vbs"&cscript //nologo "%temp%\getadmin.vbs" & exit
:(Privileges_got)

:: Checking and Stopping the Windows Update services
set b=0

:bits
set /a b=%b%+1
if %b% equ 3 (
  goto end1
)
net stop bits
echo Checking the bits service status.
sc query bits | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
  goto bits
)
goto loop2

:end1
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Background Intelligent Transfer Service" (bits) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start


:loop2
set w=0

:wuauserv
set /a w=%w%+1
if %w% equ 3 (
  goto end2
)
net stop wuauserv
echo Checking the wuauserv service status.
sc query wuauserv | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
  goto wuauserv
)
goto loop3

:end2
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Windows Update" (wuauserv) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start:loop3
set c=0

:cryptsvc
set /a c=%c%+1
if %c% equ 3 (
  goto end4
)
net stop cryptsvc
echo Checking the cryptsvc service status.
sc query cryptsvc | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
  goto cryptsvc
)
goto Reset

:end4
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Cryptographic Services" (cryptsvc) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start


:Reset
Ipconfig /flushdns
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\Logs\WindowsUpdate\*"

if exist "C:\$WinREAgent" rmdir /s /q "C:\$WinREAgent"

if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" (
  takeown /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
  attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
  ren "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" pending.xml.bak
)
 
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore" (
  attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore"
  ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore" DataStore.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download" (
  attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download"
  ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download" Download.bak
)
 
if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" (
  attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2"
  ren "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" Catroot2.bak
)
 

:: Reset Windows Update policies
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate" /f
gpupdate /force


:: Reset the BITS service and the Windows Update service to the default security descriptor
sc.exe sdset bits D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPLORC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)


:: Reregister the BITS files and the Windows Update files
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe /s atl.dll
regsvr32.exe /s urlmon.dll
regsvr32.exe /s mshtml.dll
regsvr32.exe /s shdocvw.dll
regsvr32.exe /s browseui.dll
regsvr32.exe /s jscript.dll
regsvr32.exe /s vbscript.dll
regsvr32.exe /s scrrun.dll
regsvr32.exe /s msxml.dll
regsvr32.exe /s msxml3.dll
regsvr32.exe /s msxml6.dll
regsvr32.exe /s actxprxy.dll
regsvr32.exe /s softpub.dll
regsvr32.exe /s wintrust.dll
regsvr32.exe /s dssenh.dll
regsvr32.exe /s rsaenh.dll
regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
regsvr32.exe /s sccbase.dll
regsvr32.exe /s slbcsp.dll
regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
regsvr32.exe /s oleaut32.dll
regsvr32.exe /s ole32.dll
regsvr32.exe /s shell32.dll
regsvr32.exe /s initpki.dll
regsvr32.exe /s wuapi.dll
regsvr32.exe /s wuaueng.dll
regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
regsvr32.exe /s wucltui.dll
regsvr32.exe /s wups.dll
regsvr32.exe /s wups2.dll
regsvr32.exe /s wuweb.dll
regsvr32.exe /s qmgr.dll
regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
regsvr32.exe /s wucltux.dll
regsvr32.exe /s muweb.dll
regsvr32.exe /s wuwebv.dll
netsh winsock reset
netsh winsock reset proxy

:: Set the startup type as automatic
sc config wuauserv start= auto
sc config bits start= auto
sc config DcomLaunch start= auto

:Start
net start bits
net start wuauserv
net start cryptsvc

:: Restart computer
cls
echo It is required to restart the computer to finish resetting Windows Update.
echo.
echo Please save and close anything open now, before the computer is restarted.
echo.
pause
echo.
echo.
echo.
echo *** Restart computer now. ***
echo.
pause
shutdown /r /f /t 0•2• Sla het gecomprimeerde .bat-bestand op je bureaublad op en via rechtsklik erop kies je voor Uitpakken.

•3• Het .bat-bestand deblokkeren (via Eigenschappen en dan rechtsonder de blokkering uitvinken).

•4• Het .bat-bestand uitvoeren.

•5• Als UAC hierom vraagt, klik/tik dan op Ja om uitvoeren als beheerder goed te keuren.

•6• Als het resetten van Windows Update is voltooid, wordt je gevraagd om alles wat nu open staat op te slaan en te sluiten voordat de computer opnieuw wordt opgestart. en druk op een willekeurige toets om door te gaan als je klaar bent.


•6• Je wordt nu gevraagd om op een willekeurige toets te drukken om de computer nu opnieuw op te starten.

Hierdoor wordt de computer onmiddellijk opnieuw opgestart. Sla alles wat open staat op en sluit het voordat je verder gaat.

Het is belangrijk om de computer onmiddellijk opnieuw op te starten nadat je het .bat-bestand hebt uitgevoerd om het toe te passen zonder iets anders te openen.
 

Bijlagen

 • Reset_Reregister_Windows_Update_Components_for_Windows11.zip
  2 KB · Weergaven: 1
Terug
Bovenaan Onderaan